Polityka Prywatności

Polityka prywatności

REGULAMIN
STRONY WWW.WSPOLNAPERSPEKTYWA.PL
ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1 – Definicje

 

1. Regulamin – poniższe regulacje wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną całość.

2. Kupujący (Zamawiający) – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierający z Sprzedającym (Dostawcą) Umowę.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedający (Dostawca) – Fundacja Wspólna Perspektywa – Centrum Analiz Wyborczych i Samorządowych z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. A. Oppmana 5, 51-142 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000673719, REGON: 367065392, NIP: 8952132316, zawierający z Kupującym (Zamawiającym) Umowę na świadczenie Usług.

5. Umowa – umowa na podstawie, której Sprzedający (Dostawca) sprzedaje Produkt lub świadczy jedną lub wiele Usług na rzecz Kupującego (Zamawiającego) za pośrednictwem Sklepu na stronie www: www.wspolnaperspektywa.pl.

6. Usługa – czynność świadczona przez Sprzedającego (Dostawcę) na rzecz Kupującego (Zamawiającego), polegająca na świadczeniu następujących czynności:

świadczeniu usług prenumeraty prasy, zgodnie z wzorem; lub/i

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Kupującym (Zamawiajacym) automatyczne otrzymywanie od Dostawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o artykułach. Treści przesyłane w ramach Newslettera mogą również zawierać informacje o charakterze handlowym.

7. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Zamawiającego w procesie rejestracji na Stronie www lub zapisywania się na Newsletter, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób, na potrzeby usług świadczonych w ramach Strony www oraz realizacji zawieranych w jego ramach transakcji.
8. Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci formularza dostępnego na Stronie www umożliwiającego zapisanie się na Newsletter.

9. Strona www – serwis internetowy zarządzany przez Dostawcę znajdujący się pod adresem internetowym www.wspolnaperspektywa.pl, na który składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym, za pomocą którego Użytkownik może zawrzeć Umowę na świadczenie Usług.

 

§ 2 – Usługa prenumeraty prasy

 

1. Usługa prenumeraty prasy świadczona jest zgodnie z wzorem umieszczonym na Stronie www.
2. Umowa na Usługę prenumeraty prasy zawierana jest w sposób następujący za pośrednictwem Sklepu na stronie www.

 

§ 3 – Usługa Newsletter

 

1. Na Newsletter można zapisać się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w Formularzu Rejestracji.
2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Dostawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wspolnaperspektywa.pl lub też pisemnie na adres: ul. A. Oppmana 5, 51-142 Wrocław

 

§ 4 – Przetwarzanie danych Kupujących – Polityka prywatności dotycząca osób fizycznych

 

1. Warunkiem dokonania świadczenia Usługi jest podanie danych osobowych wymaganych do realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odmową zawarcia umowy. Ponadto, Kupujący może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych, gdy zachodzą sytuacje ustawowo wymagające podania danych osobowych, o których mowa ust. 7a poniżej.

2. Przekazane dane przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

3. W przypadku zawarcia Umowy na Usługi – stroną umowy oraz administratorem danych osobowych Kupujących dla celów wykonania zawartej umowy będzie – Fundacja Centrum Analiz Wyborczych i Samorządowych z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. A. Oppmana 5, 51-142 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000673719, REGON: 367065392, NIP: 8952132316 , wskazana w § 1 ust. 4.

6. Kupujący, o ile jest to wymogiem umownym, warunkującym dokonanie zamówienia i realizację umowy, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze powyżej, składając zamówienie podaje następujące dane, celem jego realizacji:

• imię / imiona i nazwisko Kupującego,
• adres e-mail lub numer telefonu Kupującego,
• adres – w przypadku płatności ceny na rachunek bankowy lub obowiązku wystawienia faktury VAT (patrz ust. 7a pkt 1 poniżej),
• adres dostawy – w przypadku wyboru opcji dostawy Towaru lub płatności ceny na rachunek bankowy.

7. Dane będą przetwarzane w następujących celach i na podstawie następujących przepisów:

a) w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania Kupującego ofertą lub Usługami Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Kupującego ze Sprzedającym Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7a. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy lub/i Operatorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

1) na podstawie art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1818), Kupujący, zawierający umowę sprzedaży, w ramach której przepisy przewidują wystawienie faktury VAT, zostanie poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych w celu zawarcia umowy.

Dane osobowe Kupującego będącego osobą fizyczną dotyczą:

a) imienia i nazwiska lub nazwy Kupującego;
b) adresu Kupującego;
c) numer, za pomocą którego Kupujący jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT (NIP) lub podatku od wartości dodanej.

Niepodanie danych, o których mowa powyżej, będzie skutkować odmową zawarcia umowy.

8. Kupującemu przysługuje prawo do:

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• do usunięcia danych;
• do ograniczenia przetwarzania danych;
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• do przenoszenia danych;
• do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
• do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Kupującego przed jej wycofaniem.

9. Administratorzy danych osobowych dokładają wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Kupujących. Przechowywane dane są na bezpiecznych serwerach i w bezpiecznych miejscach, a dostęp do systemu informatycznego posiadają jedynie upoważnione osoby.

10. Dane Kupującego, pozyskane w związku z zawarciem umowy Administratorzy przetwarzają do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub do końca okresów wymaganych obowiązkami prawnymi ciążącymi na Administratorach.

11. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Do danych Kupującego mogą mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające) Administratora, z którymi współpracują np. firmy księgowe, kadrowe i HR, prawnicze, podatkowe, informatyczne, marketingowe, ubezpieczeniowe, transportowe, biegły rewident.

14. W oparciu o dane osobowe Kupującego Administrator nie będzie podejmował wobec Kupujących zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

15. W przypadku danych osobowych Pełnomocników, osób upoważnionych do działania w imieniu Kupującego, źródłem pochodzenia tychże danych są Kupujący, udzielający umocowania Pełnomocnikom lub informacji na podstawie wyżej wskazanych przepisów. Wszelkie informacje oraz zasady przetwarzania danych osobowych ujęte w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do danych osobowych Pełnomocników oraz osób upoważnionych do działania w imieniu Kupującego.

 

§ 5 – Przetwarzanie danych Kupujących – Polityka prywatności dotycząca osób prawnych i innych jednostek

 

1. W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, warunkiem dokonania zamówienia i odbioru Usługi jest podanie danych wymaganych do realizacji umowy. Niepodanie danych będzie skutkować odmową zawarcia umowy. Ponadto, Klient może być poproszony o podanie dodatkowych danych, gdy zachodzą sytuacje ustawowo wymagające podania danych, o których mowa ust. 3 poniżej.

2. Kupujący, o ile jest to wymogiem umownym, warunkującym dokonanie zamówienia i realizację umowy, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze powyżej, składając zamówienie podaje następujące dane, celem jego realizacji:

• firma (nazwa) Kupującego,
• siedziba i adres Kupującego,
• adres e-mail lub numer telefonu Kupującego,
• adres dostawy – w przypadku wyboru opcji dostawy Towaru,
• adres – w przypadku płatności ceny na rachunek bankowy lub obowiązku wystawienia faktury VAT (patrz ust. 3 pkt 1 poniżej),
• imię / imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Kupującego – w przypadku udzielenia upoważnienia do odbioru Towaru osobie trzeciej,
• imię / imiona i nazwisko Pełnomocnika – w przypadku udzielenia upoważnienia do odbioru Towaru osobie trzeciej,
• Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) Pełnomocnika – w przypadku udzielenia upoważnienia do odbioru Towaru osobie trzeciej.

3. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy lub/i Operatorze:

1) na podstawie art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1818), Kupujący, zawierający umowę sprzedaży, w ramach której przepisy przewidują wystawienie faktury VAT,, zostanie poproszony o podanie dodatkowych danych w celu zawarcia umowy.

Dane Kupującego dotyczą:

a) nazwy Kupującego;
b) adresu Kupującego;
c) numer, za pomocą którego Kupujący jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT (NIP) lub podatku od wartości dodanej.

Niepodanie danych, o których mowa powyżej, będzie skutkować odmową zawarcia umowy.

5. Do danych Kupującego mogą mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające) Administratora, z którymi współpracują np. firmy księgowe, kadrowe i HR, prawnicze, podatkowe, informatyczne, marketingowe, ubezpieczeniowe, transportowe, biegły rewident.

6. W przypadku danych osobowych Pełnomocników, osób upoważnionych do działania w imieniu Kupującego, źródłem pochodzenia tychże danych są Kupujący, udzielający umocowania Pełnomocnikom lub informacji na podstawie wyżej wskazanych przepisów. Wszelkie informacje oraz zasady przetwarzania danych osobowych ujęte w niniejszym paragrafie oraz § 5, stosuje się odpowiednio do danych osobowych Pełnomocników oraz osób upoważnionych do działania w imieniu Kupującego.

 

§ 6 – Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie spory związane z działalnością Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

2. Sprzedający szanuje prawo Kupujących do prywatności, dlatego nie udostępnia osobom trzecim jakichkolwiek danych przekazywanych Sprzedającemu przez Kupujących. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obowiązek ujawnienia tych danych będzie spoczywał na Sprzedającym z mocy obowiązującego prawa.